על האומות המאוחדות

ב-24 באוקטובר 1945, בעקבות מלחמת העולם השנייה, הוקם האו"ם כארגון של מדינות. הארגון הוקם למניעת מלחמות ולמציאת פתרון לסכסוכים בין העמים ולשמור על שלום עולמי. היוזמה להקמת הארגון באה מאותן מדינות, שנלחמו בגרמנים במלחמת העולם השנייה.
האו"ם הוא אירגון הפועל כדי להיטיב עםהאנושות ולקדם את השלום, דרך מיגוון תכניות המטפלות בנושאים שונים, ובהם נושאי זכויות אדם, נושאי בריאות, איכות סביבה ועוד.
חברות באו"ם
 באו"ם חברות כיום 192 מדינות.
בניין האו"ם
בניין האו"ם נמצא בעיר ניו-יורק, בארה"ב. מוסדות האו"ם השונים נמצאים גם במקומות אחרים בעולם.
מגילת האו"ם
מגילת האו"ם, בה מוצגים עקרונות פעולתו ותפקידיו של האו"ם, נחתמה על-ידי נציגים של 50 מדינות ב-26 ביוני 1945.
ההכרזה האוניברסאלית למען זכויות אדם
נציגים מהאומות המאוחדות מכל חלקי העולם אימצו באופן רישמי את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' ב-10 בדצמבר 1948.
מגילת האו"ם הסמיכה את ECOSOC לייסד "ועדות בתחומי הכלכלה והחברה למען קידום זכויות האדם …״ אחת מהוועדות האלה היתה הוועדה לזכויות האדם של האו"ם, שתחת אלינור רוזוולט היתה אחראית לכתיבתה של 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם'.
גרסתה הראשונית של ההכרזה נכתבה על-ידי נציגים מכל רחבי העולם, וכללה את כל התרבויות המשפטיות. ההכרזה אומצה באופן רישמי על-ידי האו"ם ב-10 בדצמבר 1948, והיא מסמך זכויות האדם האוניברסלי הנפוץ ביותר שקיים כיום. ההכרזה מתארת את 30 הזכויות הבסיסיות שיוצרות את הבסיס לחברה דמוקרטית.
לאחר המעשה ההיסטורי הזה, העצרת קראה לכל המדינות החברות לפרסם את הטקסט של ההכרזה ו-"לגרום לכך שיופץ, יוצג, ייקרא ויוסבר בעיקר בבתי-ספר ובמוסדות חינוכיים אחרים, ללא הבדלים עקב מעמדה הפוליטי של המדינה או הטריטוריה".
כיום, ההכרזה היא מסמך בר-קיימא שנחשב לחוזה בין ממשלה לאזרחיה בכל העולם. על פי ספר השיאים של גינס, זהו המסמך המתורגם ביותר בעולם.
נציגים מהאומות המאוחדות מכל חלקי העולם אימצו באופן רישמי את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' ב-10 בדצמבר 1948.
יום האומות המאוחדות
בכל שנה מציינים ב - 24 באוקטובר את יום האומות המאוחדות. זהו יום המוקדש לארגון האומות המאוחדות ולכל המשרתים ומשתתפים באירגון עולמי זה.  ביום זה מתקיימים דיונים ותערוכות הסובבים סביב ההישגים והמטרות של הארגון.
ישראל והאו"ם
ב-29.11.1947 הכיר האו"ם בזכותו של העם היהודי להקים מדינה בארץ ישראל.  הכרזת עצמאות ישראל ב-15.5.1948 כללה הבטחת נאמנות לעקרונות מגילת האו"ם.  ישראל הצטרפה לאו"ם ב-11 במאי 1949.
ישראל חברה שוות-זכויות באו"ם וחברה בארגונים המסונפים לאו"ם, ארגון העבודה הבינלאומי, ארגון המזון והחקלאות, הארגון הבינלאומי לטייס אזרחי, איגוד הדאר העולמי, ועוד.  משרד החוץ מייצג את ישראל באו"ם.
האו"ם
במהלך מלחמת העולם השניה הכירו המדינות הדמוקרטיות בצורך בהתאגדות בינלאומית וארגון עולמי כתנאי הכרחי לקיום שלום של אמת ושיתוף כל העמים לקידום כלכלי ותרבותי. במגילה של זכויות (המגילה האטלנטית), נקבעו עקרונות יסוד לשיתוף פעולה בין האומות ולסדר עולמי מתוקן יותר. המדינות שהסכימו לעקרונות הללו והכריזו מלחמה על גרמניה הנאצית נקראו מ-1942 מאילך "האומות המאוחדות". נציגי האומות המאוחדות ערכו תכניות לשיתוף פעולה בינלאומי לקימומו של העולם והקמת ארגון בינלאומי שיסודו שוויון ריבוני וחברות של כל המדינות שוחרות השלום. ההחלטה על ייסוד האו"ם נתקבלה בחודשים אפריל-יוני 1943 בסיום מלחמת העולם השניה, בוועידה בינלאומית בסן-פרנציסקו בה השתתפו נציגי  50 מדינות, בה נקבעה חוקת הארגון.  המגילה המגדירה את תפקידיו ומוסדותיו של האו"ם נתקבלה פה אחד.
במבוא למגילת האו"ם נכתב: "אנו עמי האומות המאוחדות, הואיל וגמרנו בנפשנו להציל את הדורות הבאים מפורענות המלחמה, שהביאה פעמיים בימינו סבל לא יתואר על האנושות; ולשוב ולאשר את אמונתנו בזכויות היסוד של האדם, בכבודו ובערכו של כל יחיד ויחיד, בשוויון הזכויות לגברים ונשים, לאומות גדולות וקטנות; וליצור תנאים בהם אפשר לקיים את הצדק ולשמור על כבודן של התחייבויות, שיסודן באמנות ובשאר המקורות של המשפט הבינלאומי"…
תדמית האו"ם היא של ארגון ייצוגי ונרחב הפועל בשיתוף פעולה והסכמה בין המדינות החברות בו ויכול להצליח רק במידה והחברות בו מגיעות לכלל הסכמה ביניהן. מלבד 50 המדינות שחתמו על המגילה, פתוחה החברות באו"ם לכל מדינה שוחרת שלום שתקבל עליה את ההתחייבויות הכלולות במגילה, בהסכמת האו"ם.  מטרות האו"ם לדאוג לשלום בעולם, לקדם את המדעים, התרבות, להדביר מחלות ולעזור למדינות נחשלות ונצרכות, כדי לקדם את עקרון זכותו של אדם לחיות בעולם טוב, ללא איום על בטחונו.
האו"ם הוא ארגון בינלאומי בו חברות מרבית מדינות העולם.  כיום חברות בארגון 192 מדינות. בראש הארגון עומד המזכיר הכללי.  בראשית יום מזכ"ל האו"ם הוא באן-קי-מון מקוראה הדרומית .
מטרות  האו"ם:
לקיים שלום ובטחון בינלאומי שלמענו יש לנקוט אמצעים משותפים ויעילים למניעה וסילוק איומים נגד השלום. דיכוי מעשי תוקפנות או הפרות שלום, ויישוב סכסוכים בינלאומיים או מצבים העלולים לגרום הפרות שלום.  לפתח ולטפח יחסי ידידות בין האומות המבוססים על זכויות שוות והגדרה עצמית. נקיטת אמצעים לחיזוקו של שלום כלל עולמי.   להשיג שיתוף פעולה בינלאומי בפתרון בעיות כלכליות, חברתיות או הומניטריות. לקדם כיבוד זכויות אדם וחירויות יסוד ללא אפליה על רקע גזע, מין, לשון, או דת.  לשמש מרכז תיאום הפעולות של האומות לשם השגת יעדים משותפים אלה.
האו"ם וחברותיו מחוייבים לפעול בשקידה להשגת המטרות, לפי העקרונות הבאים:
שיוויון ריבוני של כל אחת מחברות האו"ם.  כל החברות באו"ם מחוייבות למלא בנאמנות התחייבויות שנטלו על עצמן.  כל החברות תיישבנה סכסוכיהן הבינלאומיים בדרכי שלום, באופן שצדק, שלום ובטחון בינלאומי לא יועמדו בסכנה.   חובה להימנע מכל שימוש באלימות, איום או כוח, נגד שלמות טריטוריאלית או עצמאות פוליטית של מדינה כלשהי, או שימוש בדרכים סותרות את מטרות האו"ם. חברות הארגון מחוייבות בסיוע להשגת מטרותיו, וכן להימנע ממתן עזרה למדינה כלשהי שנגדה נוקט הארגון בפעולה מונעת או כופה.  הארגון יבטיח שמדינות שאינן חברות בו . הארגון אינו רשאי לפעול בענייניה הפנימיים ותחום השיפוט של כל מדינה ומדינה. עקרון זה לא יפגע בזכות היישום של אמצעי אכיפה.
מוסדות האו"ם:
העצרת הכללית (General Assembly)
בעצרת הכללית מיוצגות כל המדינות החברות באו"ם, ולכל מדינה קול אחד.  החלטות חשובות בנושאי שלום ובטחון, קבלת מדינות חדשות לארגון, אישור תקציב וכד' מתקבלות ברוב של שני שלישים. החלטות אחרות מתקבלות ברוב רגיל.  העצרת מתכנסת למושב שנתי בחודשים ספטמבר-דצמבר, אך יכולה להתכנס גם למושבים מיוחדים. 
מועצת הבטחון (Security council)
מועצת הבטחון היא הגוף האחראי על שמירת השלום והבטחון העולמי. במועצת הבטחון 15 חברות: חמש קבועות בעלות זכות וטו (לביטול החלטות המועצה)  - ארה"ב, רוסיה, בריטניה, צרפת, סין, ועוד 10 מתחלפות הנבחרות לתקופות של שנתיים.
מועצת הבטחון אמורה ליטול יזמה במקרים בהם מותקפת מדינה ע"י מדינת אחרת, או נעשה לה עוול ע"י מדינה אחרת. למועצת הבטחון סמכויות נרחבות, כמו הטלת עיצומים ואמברגו וכן הרשאה למדינות החברות להפעיל כוח צבאי. השימוש הצבאי מותר למדינה אם הוא הכרח הגנה עצמית דחופה.
למועצת הבטחון שלוש ועדות קבע: ועד המטה הצבאי (מורכב מראשי 5 החברות הקבועות) ; הוועדה לאנרגיה אטומית; והוועדה להסכמי נזק,  המורכבות מנציגי כל המדינות החברות במועצת הבטחון.
 המזכירות ( Secretariat)
המזכירות  היא הגוף המינהלתי של האו"ם. מרכזה של המזכירות בניו יורק, אולם מרכזים נוספים מצויים בז'נבה, וינה וניירובי. בראש המזכירות עומד המזכיר הכללי שהוא בעל מעמד בינלאומי חשוב. כיום המזכ"ל הוא באן קי-מון.
בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בהולנד International Court of Justice
בית הדין הבינלאומי לצדק הוא בעל שני תפקידים: מתן פסקי-דין בסכסוכים בין מדינות שהסכימו להתדיין בפניו; מתן חוות-דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו ע"י העצרת הכללית או ע"י מועצת הבטחוןובענינים שנקבעו באמנות והסכמים, בהתאם להסכמים בינלאומיים, מינהג בינלאומי מקובל, עקרונות משפטיים מקובלים במדינות מתקדמות, החלטות קודמות בבעיות דומות ועפ"י דיני צדק ויושר. בית הדין הבינלאומי לצדק מורכב מ-15 שופטים שנבחרים ע"י העצרת הכללית ומועצת הבטחון לכהונה של 9 שנים, בסיומה ניתן לבחור בהם בשנית. מדי 3 שנים נערכות בחירות לחמישה שופטים. ההחלטות מתקבלות ברוב קולות השופטים. במידה והדעות נחלקות, לנשיא יש קול מכריע. מועצת הבטחון של האו"ם רשאית לנקוט צעדים נגד מדינה שאינה מצייתת לפסק-דין של בית הדין הבינלאומי לצדק. 
המועצה הכלכלית חברתית Economic and Social Council,
המועצה הכלכלית חברתית היא גוף בן 54 חברות שנבחרות ל-3 שנים. תפקיד המועצה הכלכלית חברתית לתאם את הפעילות הכלכלית והחברתית של האו"ם וארגוניו. המועצה מקיימת מפגש כללי כל שנה בחודש יולי. החל משנת 1992 הוגברה פעילות המועצה בעיקר בתחומים של עזרה הומניטרית.  הארגונים הבינלאומיים המסונפים לאו"ם תורמים לאיכות חיים והישגי תרבות ע"י חילופי מומחים, חילופי ידע וסיוע. 
מועצת הנאמנות Trusteeship Council,
מועצת הנאמנות היא גוף שתפקידו היה לפקח על ניהול חבלי ארץ תחת משטר נאמנות של 7 מדינות שונות ולהביאן לעצמאות או שלטון עצמי. ב-1994 לא נותרו חבלי ארץ תחת משטר נאמנות והמועצה השעתה את פעילותה (נקבעו כללים לחידושה במקרה הצורך).
ארגונים המסונפים לאו"ם או פועלים בשיתוף פעולה עם האו"ם:
קרן המטבע הבינלאומית.  
הבנק העולמי. 
ארגון הבריאות העולמי.
ארגון העבודה הבינלאומי
איגוד הדואר העולמי. 
הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית. 
נציבות האו"ם לפליטים.
אונסק"ו ארגון החינוך, המדע והתרבות.
אונר"א סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים.
יוניצ"ף קרן האו"ם לילדים.
איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי.
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
ארגון המזון והחקלאות.


מבחר קישורים אודות האומות המאוחדות :

אתר משרד החוץ - מהו האו"ם ?


אתר האומות המאוחדות - האתר הרשמי


אתר ויקיפדיה

אתר אמית ..