מהו הפרויקט ?

כללי

JUNIOR MUN היא תכנית סימולציה של פעילות באו"ם, בה לומדים הילדים מעט על האו"ם, מטרותיו ומוסדותיו ומתנסים בפעילות אמיתית, בהם הם נציגים של מדינות שונות ומייצגים את מדינתם (וכמובן את האינטרסים של מדינתם) באו"ם.

התכנית משלבת תכנים רבי תחומים – גאוגרפיה, שפה (ביטוי בכתב ובע"פ), אזרחות, איכות הסביבה ועוד. בנוסף, מפתחת התכנית את כישורי הויכוח, מו"מ, נסיון לפתרון קונפליקטים ועוד.

התכנית תאפשר למשתתפיה להכיר נושאים מגוונים שלא בהכרח מנקודת המבט הרגילה, הנלמדת בד"כ , אלא מנקודת המבט של המדינה אותה הם מייצגים.


התכנית

התכנית המוצעת כוללת מס' חלקים:

חלק א' – חשיפה (6.3.2011).
מועד בו תתבצע חשיפה קצרה למוסד האו"ם, לרבות סרטים קצרים, הקלטה של קבלת ישראל לאו"ם, תמונות וציטוטים.
גזרי "הידעת" מודפסים ופזורים בפינות חדר שונות (יועבר עד יום חמישי). בנוסף, אתרי אינטרנט פתוחים במחשבים שונים כפינות למידה על האו"ם.
שמות האתרים והאפשרויות יועברו לראובן במישרין עד יום חמישי הקרוב.

בסיום החלק הזה, יתחלקו הילדים לזוגות (צוותי עבודה) וכל צוות יגריל את המדינה אותה הם מייצגים. בהמשך תוקמנה וועדות, שירוכזו ע"י מורים, שיצטרכו לסייע לילדים לעמוד במשימות, על פי הפורמטים.

חלק ב' – הכרת המדינות והוועדות (7.3.2011)
הילדים יערכו תעודת זהות קצרה של המדינה שנבחרו לייצג. תעודות הזהות יודפסו ויובאו לבית הספר, וייתלו במקום מרכזי. דוג' לתעודת זהות מצ"ב.
במועד זה תתכנסנה לראשונה הוועדות, אליהן ישובצו הילדים ע"י המורים (לכל וועדה יש מורה המשמש כראש וועדה).
בשל כמות הילדים ומס' הוועדות, לא תהא נציגות לכל מדינה בכל וועדה (הערה -כשייקבעו המדינות , ייתכן ויחול שינוי ויידרשו מס' צוותים של 3 ילדים, כדי שתהיה נציגות לאותה מדינה בכל וועדה).
הילדים ייחשפו לנושאי הוועדה, לעבודתה, לנושאים שיידונו בוועדה שלהם ולמשימה הבאה – כתיבתה של הצעת החלטה בנושא מן הנושאים שהועלו, שלמדינתם יש עניין בו.

חלק ג' – עבודת צוותים
כל צוות יעבוד ויכין הצעות החלטה בשתי / שלוש הוועדות בהן הוא חבר. הצעות ההחלטה יועברו בין חברי הוועדה עד ליום 14.3.2011.
מוצע שבמועד זה תהיה התכנסות קצרה של הוועדות, רק להצגת הצעות ההחלטה ע"י חברי הוועדה.
לאחר מכן ינהלו חברי הוועדה מו"מ ביניהם (עבודה עצמית) וינסו להתכנס למס' הצעות החלטה משולבות, המוסכמות על כמה שיותר מדינות. הצעות החלטה אלו ינוסחו, ויועברו כהצעות החלטה להצבעת הוועדה. ההצעות המשותפות יימסרו לחברי הוועדה מס' ימים לפני הדיון, על מנת שאלו יוכלו לבחון את ההצעות, לבדוק את עמדת המדינה אותה הן מייצגים.

חלק רביעי - דיון בוועדות (27.3.2011)
למועד הדיון בוועדה על כל הנציגים ללמוד את עמדת מדינתם להצעות ההחלטה השונות , ולהכין נאום קצר ביותר בו ינמקו עמדתם.
את הדיון בכל הצעת החלטה יפתחו הנציגים שהכינו את ההצעה ומעמידים אותה להחלטה. הם ינמקו מדוע יש לתמוך בהצעת ההחלטה שלהם. לאחר כל הצגת הצעת החלטה יתפתח דיון ותיערך הצבעה.

חלק רביעי – דיון בעצרת הכללית (תחילת אפריל)
הצעות ההחלטה המעניינות ייבחרו ע"י ראשי הוועדה להיות מועלות בעצרת הכללית, בה ישתתפו כל נציגי המדינות. דיון של "העצרת הכללית" יתקיים (בתקווה), במשרד החוץ.
נוסח ההצעות יועבר לכל המשתתפים בעצרת סיפק זמן עובר לקיום הדיון, כך שיוכלו להציג את טיעוניהם בעד ונגד, בהתאם לאינטרסים של המדינה אותה הם מייצגים. בסיום תתקיים הצבעה. עוד, ננסה, להעמיד לדיון נושא נוסף, אחר (אולי אקטואלי), אליו יתייחסו הילדים בעצרת.
באותו מעמד במשרד החוץ (לפני או אחרי קיומה של העצרת), ניפגש עם נציג המשרד שישוחח עם המשתתפים ויספר מעט על עבודת המשרד, דיפלומטיה בכלל, ועל מערכת היחסים של ישראל באו"ם. מוערך תתפתח שיחה , בה גם הילדים יוכלו לשתף מן החוויות שלהם "כנציגי מדינה".

עבודת תלמידים
לימוד עצמי אודות המדינה , לרבות צרכיה והאינטרסים הבינלאומיים שלה. הכנת תעודת זהות.
בהמשך עריכת הצעות החלטה לוועדות בהן חברים ילדי הצוות, והגשתן.
לאחר קבלת הצעות החלטה של המדינות החברות בוועדות יתקיים ניהול מו"מ עם חברים בוועדה, בעלי הצעות החלטה באותו נושא, בניסיון ליצירת הצעת החלטה משותפת.
ניסוח הצעת ההחלטה המשותפת והכנת נאום הסבר. נדרשת התנסחות משולבת, בכתב ובע"פ.
בנוסף יהיה צורך בהתייחסות להצעות החלטה של חברים אח' בוועדה, בחינת עמדתה של המדינה אותה הם מייצגים, ומה ישרת את אינטרסיה.
הכנת נאומי תמיכה או התנגדות כלפי ההצעות האח'
בכל שלב של התכנית יעמדו ראשי הוועדות (המורים( לרשותם של המשתתפים בכל שאלה.
unh2011@walla.co.il
united2011